CST รุ่น TOP-GEAR

เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ CST รุ่น TOP-GEAR ความยาว 60 เมตร

Share

Share

เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ  CST  รุ่น  TOP-GEAR

เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ CST รุ่น TOP-GEAR

รายการคุณลักษณะ
1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส
2. เทปมีความยาว 60 เมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร
4. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก
5. ใช้มาตราเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ทั้ง 2 ด้านของสายเทป
6. มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับทุก 1 เซนติเมตร
7. มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุกๆ 10 เซนติเมตร
8. มีด้ามมือถือจับกระชับในขณะใช้งาน
9. สามารถหมุนเก็บม้วนเทปได้เร็วกว่าปกติถึง 3 เท่า
10. มีหนังสือรับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด

 

เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ  CST  รุ่น  TOP-GEAR

Powered by MakeWebEasy.com